Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Sypek „Kancelaria”. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo przetwarzania

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji. W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią, w szczególności o bezpośredni kontakt pod adresem e-mail: biuro@kamilsypek.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe: (a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których Kancelaria uczestniczy oraz o działalności Kancelarii, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną internetową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, kontrahentami w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Przysługują Tobie  zatem następujące prawa;

• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

• prawo uzyskania kopii danych osobowych;

• prawo do sprostowania danych osobowych;

• prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

• prawo do ograniczenia przetwarzania;

• prawo do przenoszenia danych;

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, czyli możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody; 

• prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@kamilsypek.pl lub adres korespondencyjny: Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Sypek, ul. Wiesiołowskiego 50F/14, 39-300 Mielec.

Okres przechowywania danych osobowych (retencja)

W przypadku gdy, podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku gdy, podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami albo gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii oraz na terenie biur Kancelarii w innych miastach Polski, w szczególności w siedzibie w Warszawie.

Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.

Przekazywanie danych osobowy poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)

Kancelaria nie planuje przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jedna było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:

• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

• współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

Kancelaria nie planuje przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jedna było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie internetowej. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności

Polityka cookies

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) – to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Rodzaje wykorzystywanych Plików cookies:

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

• Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.

Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

• personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)

• zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka)

• umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)

• dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej

• tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

• Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

• Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

• Firefox

• Chrome

• Internet Explorer

• Opera

• Safari

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń  końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed